YARDIMLAŞMA FONU YÖNERGESİ

MADDE 1 - DAYANAK VE AMAÇ :

Yardımlaşma Fonu, Lyon DİTİB tüzüğünün ikinci maddesine istinaden 1995

yılında kurulmuştur. Fonun amacı, vefat eden üyelerin cenaze nakil ve defin

işlemleri için gerekli organizasyonu sağlamaktır.

MADDE 2 - ÜYELİK ŞARTLARI :

a. Türk vatandaşı veya Türk vatandaşıyla evli olmak.

b. Giriş ödentisi ve aidat ödemeyi kabul etmek.

c. Kayıt formunu doğru ve eksiksiz doldurup imzalamak.

Üyelik başvurunuz fon idaresi tarafından onaylandıktan sonra kaydınız yapılır ve

üyelik kartı adresinize gönderilir. Eksik bilgi ve belge içeren üyelik başvuruları

kabul edilmez. Üye, Lyon DİTİB Yardımlaşma Fonu Yönergesini ve lüzumu

halinde bu yönergede yapılacak değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

MADDE 3 - GİRİŞ ÖDENTİSİ :

Giriş ödentisi, başvuru sahibinin yaşına göre değişir.

50 yaşına kadar 100 €. (Bu miktar bütün aile içindir).

51-60 yaş arası 250 €, 61-70 yaş arası 700 €, 71-80 yaş arası 900 €, 80 yaş

üzeri 1.500 €. 50 yaş üzeri tüm ödemeler, fert başına olup her bir aile bireyi için

ayrı ayrı ödenir. Yaş hesabı tam yıl üzerinden yapılır, gün ve ay hesaba katılmaz.

Giriş ödentisi, bir defaya mahsus olmak üzere bağış olarak alınır.

MADDE 4 - AİDAT :

Aidatlar kişi başına ve senelik olup önceki yılın fon giderleri mevcut aktif üye

sayısına bölünerek belirlenir. Ortaya çıkan miktar, aile fert sayısı ile çarpılarak

tüm ailenin aidat payı hesaplanır. Yıllık aidatını hangi sebeple olursa olsun

belirtilen süre içerisinde ödemeyen üyeler dosya başına 4 € ilave işlem farkı

öderler.

Mektuplar posta ve mail ile gönderilir. Kendisine mektup ulaşmayan üyeler,

DİTİB ile irtibat kurup bilgi almak suretiyle ödemelerini zamanında yapmak

zorundadırlar.

Ödemelerle ilgili bankadan doğan masraflar (çekin bankadan dönmesi vs.)

üyeden kesilir.

MADDE 5 - YÜRÜRLÜK :

Üyelik hakları kayıt tarihinden üç ay sonra başlar. Ancak toplu halde devredilen

asgari otuz kişiden oluşan fon üyeleri ve kaza ölümleri için bekleme süresi

uygulanmaz.

MADDE 6 - ÖZEL HÜKÜMLER :

Yirmi yaşını dolduran veya yirmi yaşından önce evlenen çocuklar ayrı bir dosya

açtırmak zorundadırlar. Yirmi yaşını dolduran çocuklardan öğrenci olanlar, her

yıl öğrenci belgesini DİTİB’e göndermek koşuluyla ayrı bir dosya açtırmadan

aile üyeliğinden yararlanmaya devam ederler.

Engelli kişiler için durumlarını belgelemek koşuluyla giriş tarifesinin yarısı

uygulanır.

Cenaze hizmetlerini geliştirme kapsamında yapılacak giderler üyelerden ayrıca

istenir. Yeni doğumların bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur. Geç

bildirimlerde üyelik aidatı geriye dönük istenir.

Ölü doğumlar için hiçbir işlem ve ödeme yapılmaz.

Nakil ve defin işlemleri sadece Türkiye ve Fransa’da yapılır.

Boşanma durumunda eşlerin dosyaları ayrılır ve ücret istenmez. Ancak

boşananlardan evlenen olursa, yaş durumuna göre yeni eşinden giriş ücreti alınır.

Fransız kurumları tarafından yapılan herhangi bir yardım olursa başvuru ve takip

işlemlerini aile kendisi yapar.

MADDE 7 - FRANSA VE YURT DIŞINDA VEFAT :

Üye Fransa’da vefat eder ve Türkiye’ye defnedilmek isterse nakil masrafları ile

bir refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti DİTİB tarafından karşılanır.

Üye Fransa’da vefat eder ve Fransa’ya defnedilmek isterse asgari mezar yeri

ücreti ödenir, kiralama işlemleri aileye aittir.

Üye Türkiye’de vefat ederse aileye 500 € yardım yapılır.

Üye Fransa ve Türkiye dışında vefat ederse, DİTİB kuruluşu olan ülkelerde

cenazenin nakli oradaki DİTİB tarafından yapılır ve masraflar ilgili kuruluşa

ödenir. DİTİB kuruluşu olmayan ülkelerde işlemleri aile yürütür ve 4.000 €uroya

kadar olan masraflar faturalandırılmak koşuluyla aileye ödenir. Cenaze

masrafları DİTİB dışında herhangi bir kurum tarafından karşılanırsa aileye

1.500 € yardım yapılır.

Türk vatandaşı ile evli olup başka bir ülkeye defnedilmek isteyen üyelerin kanuni

mirasçılarına 2.000 € yardım yapılır.

MADDE 8 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

İki yıl üst üste aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri sona erer ve üyelik

haklarından yararlanamazlar. Bu kişiler mevcut giriş ödentisini yeniden ödemek

suretiyle üyeliğe kabul edilirler. Kayıt esnasında yanlış ve gerçeğe aykırı bilgi ve

belge beyan edenlerin üyeliğine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.

Taraflar arasındaki ihtilaflarda Lyon DİTİB Yönetim Kurulu yetkilidir

Üye kendi inisiyatifi ile yazılı başvuru yaparak da üyelikten ayrılabilir. Bu

durumda herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

MADDE 9 - BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Üyeler, iletişim bilgileri (adres, telefon, e-mail) ve medeni hallerindeki (evlilik,

boşanma) değişiklikleri bir ay içerisinde yazılı olarak DİTİB’e bildirmek

zorundadırlar.

Fon idaresinin bilgisi ve onayı olmadan cenaze işlemleri başlatılırsa, DİTİB

hiçbir sorumluluk üstlenmez ve ödeme yapmaz.

Bu Yönerge, Lyon DİTİB Yönetim Kurulunun 22.01.2015 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve o tarihden itibaren yürürlüğe girmiştir.


CHARTE DU FONDS DE SOLIDARITE

DE LYON DITIB

ARTICLE 1 - CONSTITUTION ET BUT : Le Fonds de Solidarité a été créé en

1995, basé sur le 2eme article des statuts de Lyon DITIB. Le but du Fonds est

d’assurer, lors de décès d’un adhérent, l’organisation nécessaire pour le rapatriement

et l’enterrrement du défunt.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D’ADHESION :

a. Etre de nationalité turque ou être marié(e) à une personne de nationalité turque.

b. S’acquitter des frais d’adhésion ainsi que du montant de la cotisation.

c. Remplir dûment et signer le formulaire d’adhésion.

Après validation de votre adhésion par l’administration du Fonds, votre inscription est

faite et votre carte d’adhérent est expédiée à votre adresse. Toute demande d’adhésion

incomplète ne sera pas traitée. L’adhérent est considéré avoir accepté la charte du

Fonds de Solidarité de Lyon DITIB ainsi que tout changement ultérieur apporté à

celle-ci.

ARTICLE 3 - FRAIS D’ADHESION : Les frais d’adhésion varient en fonction de

l’âge du contractant : jusqu’à 50 ans 100 € (pour toute la famille).

Entre 51 et 60 ans : 250 € ; entre 61 et 70 ans : 700 € ; entre 71 et 80 ans : 900 € ;

au-delà de 80 ans : 1 500 €. Tous les règlements au-dela de 50 ans sont à effectuer

séparément pour chaque membre de la famille. Le calcul de l’âge se fait par année

entière ; les jours et mois ne sont pas pris en compte. Les frais d’adhésion sont versés

une seule fois et sont perçus en tant que don.

ARTICLE 4 - COTISATION : La cotisation est annuelle et par personne. Le calcul

du montant de la cotisation se fait en divisant le montant total des dépenses du fonds

de l’année précédente par le nombre de souscripteurs actifs. La somme ainsi obtenue

est multipliée par le nombre de membres de la famille pour calculer la part de

cotisation de toute la famille. Si la cotisation n’est pas acquittée dans les délais

impartis, pour quelque raison que ce soit, une majoration de 4 € par dossier sera

appliquée. Les lettres sont expédiés par voie postale ou électronique. Les adhérents

n’ayant pas reçu leur cotisation sont tenus de prendre contact avec DITIB et de

s’acquitter de leur cotisation dans les temps. Les frais générés par les impayés (rejet

de banque, etc) seront imputés à l’adhérent.

ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET : Les droits sont effectifs trois mois après la date de

l’inscription. Le délai de prise d’effet ne s’applique pas pour les groupes constitués de

minimum trente personnes qui cèderont leurs fonds personnels ainsi qu’en cas de

décès accidentel.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les enfants ayant atteint leurs

vingt ans ou mariés avant l’âge de vingt ans sont tenus d’ouvrir un dossier personnel.

Arrivé à l’âge de vingt ans, si le jeune est étudiant, il continuera à bénéficier des droits

de membre de famille sans être obligé de souscrire un dossier personnel, à condition

qu’il envoie chaque année son certificat de scolarité à DITIB.

Sous condition de justificatif, les personnes handicapées bénéficieront d’une réduction

de moitié sur les frais d’inscription.

Les dépenses liées au développement des services funéraires seront, par ailleurs,

sollicitées auprès des adhérents. La déclaration de naissance doit être faite dans un

délai d’un mois ; passé ce délai, la cotisation sera exigée depuis la naissance.

Aucune démarche ni aucun paiement ne seront effectués concernant les enfants mortnés.

Les services de rapatriement et d’inhumation sont rendus uniquement en Turquie

et en France. En cas de divorce, le dossier des conjoints est séparé et aucun paiement

n’est demandé. Par contre si l’un des divorcés se remarie, les frais d’adhésion sont

réclamés au nouveau conjoint en fonction de son âge.

Les démarches et suivis concernant les aides versées par les organismes français sont

à l’initiative de la famille.

ARTICLE 7 - DECES EN FRANCE ET A L’ETRANGER : Si l’adhérent décède

en France et souhaite être inhumé en Turquie, les frais de rapatriement et le billet

aller-retour d’un accompagnateur sont pris en charge par DITIB. Si l’adhérent décède

en France et souhaite être inhumé en France, DITIB prend en charge les frais

minimum d’acquisition d’une concession. Les démarches sont à la charge de la

famille. Si l’adhérent décède en Turquie, une indemnité de 500 € est versée à la

famille. Si l’adhérent décède hors de France et de Turquie, dans les pays où

l’organisme de DITIB est présent, les démarches de rapatriement du défunt sont prises

en charge par DITIB de là-bas et Lyon DITIB défrayera ladite structure. Dans les pays

où l’organisme de DITIB n’est pas présent, les démarches sont effectuées par la

famille et les frais seront remboursés à la famille à hauteur de 4 000 €, sur

présentation de factures. Si les frais sont pris en charge par un organisme autre que

DITIB, une aide de 1 500 € est versée à la famille.

Une aide à hauteur de 2 000 € sera versée aux proches habilités de l’adhérent marié à

un ressortissant turc et souhaitant son enterrement dans un pays tiers.

ARTICLE 8 - RESILIATION D’AFFILIATION : Les adhérents ne s’acquittant

pas de la cotisation pendant deux années consécutives, leur adhésion sera résiliée et ils

ne pourront pas bénéficier de leurs droits de membre. Ces personnes pourront être de

nouveau membres à condition qu’elles s’acquittent des frais d’adhésion. Si de fausses

informations et ou de faux documents ont été fournis lors de l’inscription, l’adhésion

devient caduque par décision du conseil d’administration. Le Conseil

d’Administration de Lyon DITIB a autorité lors des différends entre les parties.

L’adhérent peut de lui-même résilier son inscription par courrier. Aucun

remboursement ne lui sera effectué.

ARTICLE 9 - DEVOIR D’INFORMATION : Les adhérents sont tenus de signaler

à Lyon DITIB tout changement d’état civil (mariage, divorce) et de coordonnées

(adresse, numéros de téléphone, e-mail) par écrit dans un délai d’un mois.

Si des démarches funéraires sont entreprises sans avoir informé l’administration du

Fonds et obtenu son accord, DITIB ne prendra aucune responsabilité et n’effectuera

aucun paiement.

Cette charte a été adoptée lors de la réunion du Conseil d’Administration de Lyon

DITIB du 22.01.2015 et est entrée en vigueur depuis.

Üye Girişi